Poets’ Profiles
Pròifilean nam Bàrd

Within this brand new section of the website, we’re pleased to present our ‘Poets’ Profiles’- a series of interviews conducted with the greatest of the Republic’s Poets, in English and Gaelic. If you would like to add your own profile to the site, please answer the following questions and email them to gaelic.poetsrepublic@gmail.com

Tha sinn toilichte ‘Pròifilean nam Bàrd’ a chur mur coinneamh, taobh a-staigh roinn seo na làraich-lìn – sreath agallamhan leis na bàird as fheàrr a th’ againn sa Phoblachd, sa Bheurla is sa Ghàidhlig. Nam biodh sibh airson a’ phròifil agaibh fhèin a chur ris an làraich, nach biodh sibh cho math na ceistean fhreagairt is a chur gu gaelic.poetsrepublic@gmail.com

 

Questions
Ceistean

 • What was it about the aims of The Poets’ Republic that made you submit your work for consideration?
 • Cò an t-amas aig Poblachd nam Bàrd a thug ort tagradh a chur a-steach, sa chiad dol-a-mach?
 • Poetry used to be the voice of the people. How can we regenerate people’s understanding of, and enthusiasm for, poetry as a vehicle for social change?
 • Bha uair is gum b’ i bàrdachd guth an t-sluaigh. Ciamar as urrainn dhuinn tuigse is meas dhaoine air bàrdachd ath-bheòthachadh, mar mheadhan atharrachaidh shòisealta?
 • What do you consider to be the most significant social issue in Scotland today?
 • Nad bheachd, dè an a’ chùis shòisealta as deatamaiche ann an Alba, san là an-diugh?
 • What one other poet would you recommend to readers of The Poets’ Republic?
 • Cò am bàrd a mholadh tu do luchd-leughaidh Poblachd nam Bàrd
 • Who should submit to The Poet’s Republic?
 • Cò am bu chòir tagradh a chur a-steach gu Poblachd nam Bàrd?
 • In what public space or media would you most like your work to appear?
 • Cò na h-àiteachan is meadhanan poblach as motha anns a chìtheadh tu do chuid obrach, nam b’urainn?
 • What is the best piece of writing advice you have been given so far?
 • Dè a’ chomhairle as fheàrr a chaidh a thoirt seachad, a thaobh do chuid sgrìobhaidh, gu ruige seo?
 • What do you do when you’re not writing?
 • Dè a nì thu nuair nach bi thu ri sgrìobhadh?
 • Where can we find you online?
 • Càit’ am faighear tu air loidhne?
 • Any upcoming gigs or events?
 • Cuirmean no tachartasan sam bith?