Rugadh Daibhidh Eyre ann an Siorrachd Lannraig a Tuath ann an 1972. Thòisich e a’ Ghàidhlig ionnsachadh aig Oilthigh Dhùn Èideann. Far mòr-chuid a bheatha, bha e a’ fuireach ann an Glaschu, ag obair ann an naidheachdas is na meadhananach tha e a-nis a’ fuireach sa Leargaidh Ghallta ann an Siorrachd Àir a Tuath. Tha dàin aige air nochdadh ann an irisean leithid Poetry Scotland, Irish Pages, Northwords Now, An Guth is Gutter, a thuilleadh air na duanairean New Writing Scotland, The Harbour is Windows on Burns Night 2012. Ann an 2013 bha an dàn aige ‘Lucozade’ air geàrr-liosta na co-fharpaise Èireannaiche / Gàidhealaiche Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill. Bha e na bhàrd air mhuinntearas aig Fèis Bàrdachd StAnza ann an 2018, le taic bho Urras Edwin Morgan. Sgrìobhaidh e rosg, cuideachd. Ann an 2015 chaidh a’ chiad nobhail goirid aige ‘Glainne’ fhoillseachadh le Sandstone Press is a’ chiad nobhail slàn aige le Clò Luath ann an 2017, an dà chuid le taic Chomhairle nan Leabhraichean. Fad a bheatha inbheach, tha e air beò-shlàinte a dhèanamh na neachnaidheachd is ann an conaltradh

David Eyre was born in North Lanarkshire in 1972. He started learning Gaelic at Edinburgh University. For most of his life, he lived in Glasgow, working in the news and media – but he’s now in Largs in North Ayrshire. Some of his poems have appeared in the periodicals Poetry Scotland, Irish Pages, Northwords Now, An Guth, and Gutter, as well as the collections New Writing Scotland, The Harbour, and Windows on Burns Night 2012. In 2013 his poem ‘Lucozade’ was shortlisted for the Irish / Gaelic poetry competition Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill. He was  Poet in Residence for the StAnza Poetry Festival 2018, with support from The Edwin Morgan Trust. He also writes prose. In 2015 his first short novel ‘Glainne’ was published by Sandstone Press and his first novel ‘Cailèideascop’ was published by Luath Press in 2017, both with support from the Gaelic Books Council. For most of his life, he has earned his living as a journalist and communications professional.

Cò an t-amas aig Poblachd nam Bàrd a thug ort tagradh a chur a-steach, sa chiad dol-a-mach?
What was it about the aims of The Poets’ Republic that made you submit your work for consideration?

Dà rud. Tha e follaiseach gu bheil an iris air oidhirp shònraichte a dhèanamh gus taic a chumail ris a’ Ghàidhlig. Agus tha e cudromach gu bheil iris ann an Alba a bhios a’ brosnachadh bhàrdachd a bhios a’ cur an ceist an saoghal mì-chothromach, grànnda anns a bheil sinn beò. Thig ar latha!

Two things. It’s clear that the magazine has made a special effort to support Gaelic. And it’s important that there’s a magazine in Scotland that promotes poetry which calls into question the unequal, ugly world we live in. Our day will come!

Bha uair is gum b’ i bàrdachd guth an t-sluaigh. Ciamar as urrainn dhuinn tuigse is meas dhaoine air bàrdachd ath-bheòthachadh, mar mheadhan atharrachaidh shòisealta?
Poetry used to be the voice of the people. How can we regenerate people’s understanding of, and enthusiasm for, poetry as a vehicle for social change?

Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil bàrdachd fhathast cudromach mar mheadhan san dòigh sin – gu h-àraidh ma bhios sinn a’ coimhead air òrain mar bhàrdachd.

I think poetry is still important as a medium in that way – especially if we look at song as poetry. 

Nad bheachd, dè a’ chùis shòisealta as deatamaiche ann an Alba, san là an-diugh?
What do you consider to be the most significant social issue in Scotland today?

Ann an Alba agus air feadh an t-saoghail, ‘s i a’ cheist as cudromaiche a tha romhainn – dhomhsa, co-dhiù – ciamar a gheibh sinn seachad air eaconamaidh a tha stèidhichte air seilbheachd phrìobhaideach.

In Scotland and throughout the world, the most important question we face – for me, anyway – is how do we get past an economy based on private acquisition.

Cò am bàrd a mholadh tu do luchd-leughaidh Poblachd nam Bàrd?
What one other poet would you recommend to readers of The Poets’ Republic?

Edwin Morgan. Cleas, cridhe, ceàird, cneastachd, agus sùil a-riamh air saoghal cothromach.

Edwin Morgan. Finesse, heart, craftmanship and an ever egalitarian eye on the world. 

Cò am bu chòir tagradh a chur a-steach gu Poblachd nam Bàrd?
Who should submit to The Poet’s Republic?

Daoine. Agus gu h-àraidh daoine nach eil toilichte leis an t-saoghal mar a tha e.

People. And especially people who are not happy with the world as it is.

Cò na h-àiteachan is meadhanan poblach as motha anns a chìtheadh tu do chuid obrach, nam b’urainn?
In what public space or media would you most like your work to appear?

Tha mi air a bhith caran fortanach san dòigh sin, agus tha mi toilichte gum bi na dàin agam a’ faighinn taisbeanadh idir. Nan robh misneachd a bharrachd agam, bhithinn airson rudeigin a dhèanamh air an àrd-ùrlar le ceòl ‘s dealbhan mar phàirt dhen tachartas. Aig Fèis StAnza, chaidh mo bheò-ghlacadh le Ulrike Almut Sandig.

I’ve been relatively fortunate in that way, and I am happy when my poems are seen, when they are. If I have more confidence, I’d want to do something on the stage with music and artwork as part of the spectacle. At StAnza, I was captivated by Ulrike Almut Sandig

Dè a’ chomhairle as fheàrr a chaidh a thoirt seachad, a thaobh do chuid sgrìobhaidh, gu ruige seo?
What is the best piece of writing advice you have been given so far?

Cùm ort!

Keep at it!   

Dè a nì thu nuair nach bi thu ri sgrìobhadh?
What do you do when you’re not writing?

Cus ùine air na meadhanan sòisealta. Leughadh. Bidh mi ag obair ann ann obair-conaltraidh airson beò-shlàinte a dhèanamh.

Too much time on social media. I work in communications to make a living.

Càit’ am faighear tu air loidhne?

Where can we find you online?

http://davideyre.co.uk/sgriobhadh

Cuirmean no tachartasan sam bith?
Any upcoming gigs or events?

Bidh Daibhidh a’ leughadh aig ciad thachartas Poblachd nam Bàrd – Mu Sgaoil! ann an Leabharlann Bàrdachd na h-Alba air 24mh a’ mhìos, aig 2f.

David will be reading at the first The Poets’ Republic – Unleashed! event at the Scottish Poetry Library on the 24th of the month, at 2 pm

Mìle taing, a Dhaibhidh!