Rugadh is Deborah Moffatt ann an Norwich, Vermont, na Stàitean Aonaichte. Chaidh i gun Sgoil Putney (Putney Vermont), Oilthigh Washington (Seattle) is Oilthigh Boston. Tha fo-cheum aice ann an Spàinnis is Conaltradh is maighstireachd ann an Dàimh Phoblach. Aig an oilthigh, dh’ionnsaich i dannsa Ear-mheadhanach is rinn i coileanaidhean fad bhliadhnaichean timcheall air Boston fo ainm Sa’ida. Chuir i bliadhnaichean mòra seachad ann an Ameireaga Laideannach, far an robh i a’ fuireach san Argantain, Uruguaidh agus Meagsago is far an robh i ag obair na neach-naidheachd, is na Deasaiche an Ionmhais aig The News ann an Cathair Mheagsago. Ann an 1982, rinn Deborah siubhal ann an Alba, far an do leig i acair, pòsta aig Albannach. Bidh i a’ fuireach ann an Kingsbairns a-nis; baile beag faisg air Cill Rìmhinn ann am Fìobha. Tha gàrradh dùbhlanach aice is cat busach.

Deborah Moffatt was born and raised in Norwich, Vermont, USA. She attended The Putney School, (Putney Vermont), the University of Washington, (Seattle), and Boston University. She has a Bachelor’s degree in Spanish and Communications, and a Master’s Degree in Public Relations. While at university, she learned Middle Eastern dance, and performed for some years around Boston under the name Sa’ida. She spent several years in Latin America, living in Argentina, Uruguay, and Mexico, where she worked as a journalist, ultimately becoming the Finance Editor at The News in Mexico City. In 1982 Deborah travelled to Scotland, and soon settled there, having married a Scot. She now lives in Kingsbarns, a small village near St. Andrews, Fife. She has a demanding garden and a huffy cat.

Cò an t-amas aig Poblachd nam Bàrd a thug ort tagradh a chur a-steach, sa chiad dol-a-mach?
What was it about the aims of The Poets’ Republic that made you submit your work for consideration?
Cha b’ iad na h-amasan aig an iris fhèin a thug orm mo bhàrdachd a chur a-steach ach gun do chòrd e rium gun robh Poblachd nam Bàrd a’ foillseachadh bàrdachd Ghàidhlig gun eadar-theangachadh – rud nach eil cumanta, san là an-diugh agus cho gann de dh’fhoillseachaidhean a ghabhas ri sgrìobhadh Ghàidhlig.  Bha fios agam, cuideachd, gur e duine comasach, tuigseach a th’ anns an fhear-deasachaidh, os chionn duilleagan na Gàidhlig, agus e gu math impidheach a bharrachd!

It wasn’t the specific aims of the magazine that drew me in;  rather, I was pleased that The Poet’s Republic was publishing poetry in Gaelic without translations – there are only a few publications which take Gaelic at all, nowadays, and most require a translation.  I knew, too, that the Gaelic editor was thoughtful and competent and very persuasive! 

Bha uair is gum b’ i bàrdachd guth an t-sluaigh. Ciamar as urrainn dhuinn tuigse is meas dhaoine air bàrdachd ath-bheòthachadh, mar mheadhan atharrachaidh shòisealta?
Poetry used to be the voice of the people. How can we regenerate people’s understanding of, and enthusiasm for, poetry as a vehicle for social change?

Chan bhi mise a’ beachdachadh air bàrdachd mar mheadhan atharrachaidh, ach mar fhianais.

I don’t think of poetry as a means of change, but rather as a testament.   

Nad bheachd, dè a’ chùis shòisealta as deatamaiche ann an Alba, san là an-diugh?
What do you consider to be the most significant social issue in Scotland today?

Foghlam!  Tha fiosrachadh is tuigse ar cuid eòlais is ionnsachaidh fhìn bunaiteach gus beatha nan daoine a leasachadh. Às aonais sin chan eil dòigh ann.

Education!  Knowledge and the ability to understand what one knows and learns are fundamental. Without sound education, there can be no real progress.

Cò am bàrd a mholadh tu do luchd-leughaidh Poblachd nam Bàrd?
What one other poet would you recommend to readers of The Poets’ Republic?

Niall O’ Gallagher.  Tha a’ chuid bhàrdachd sònraichte brìoghmhor agus sgileil. Sgrìobhaidh e beatha cho-aimsireil ach ann an stoidhle clasaigeach; ‘s euchd mhòr a tha sin.

Niall O’ Gallagher writes about modern life in a classical style; an extraordinary feat. His poetry is pithy and skilful.    

Cò am bu chòir tagradh a chur a-steach gu Poblachd nam Bàrd?
Who should submit to The Poet’s Republic?

Cò nach bu chòir?

Who shouldn’t?

Cò na h-àiteachan is meadhanan poblach as motha anns a chìtheadh tu do chuid obrach, nam b’urainn?
In what public space or media would you most like your work to appear?

‘S fheàrr leam, sa chiad dol-a-mach mo chuid bhàrdachd a bhith an clò (iris no leabhar) anns a’ chiad dol a-mach, ach ‘s math leam ma bhios mo chuid obrach air fhoillseachadh, no ga chluinntinn, tro mheadhanan eile cuideachd.

I prefer to have my writing in print, in the first instance, (whether that’s in collections or periodicals) although I’m happy to have it appear, or be heard, in other ways.

Dè a’ chomhairle as fheàrr a chaidh a thoirt seachad, a thaobh do chuid sgrìobhaidh, gu ruige seo?
What is the best piece of writing advice you have been given so far?

Bha tidsear agam a bhiodh a’ sgrìobhadh “and so?” uair is a-rithist air iomall nan sgrìobhaidhean agam.  Bha e ag iarraidh gun sgrìobhainn ann an dòigh na bu shoilleire is na bu chuimire.

I once had a teacher who would frequently scribble “and so?” in the margins of my essays.  He wanted less waffle, more clarity.     

Dè a nì thu nuair nach bi thu ri sgrìobhadh?
What do you do when you’re not writing?

Bidh mi a’ cluich ciùil; uaireannan gu proifeasanta air an àrd-ùrlar is ann an seiseanan neo-fhoirmeil.  Agus cha mhòr is gach latha a bhios mi a’ gabhail chuairt air mo bhaidhseagal no a’ ruith, is bidh mi a’ coiseachd nam beann.  Is toil leam, cuideachd, a bhith ag obair anns a’ ghàrradh.

I play music, semi-professionally on stage and in sessions for fun.  Most days I run or cycle, and I hillwalk when I get the chance.  I also like to work in the garden.

Càit’ am faighear tu air loidhne?

Where can we find you online?

http://www.deborahmoffatt.com/

Cuirmean no tachartasan sam bith?
Any upcoming gigs or events?

Bidh Deborah a’ leughadh aig ciad thachartas Poblachd nam Bàrd – Mu Sgaoil! ann an Leabharlann Bàrdachd na h-Alba air 24mh a’ mhìos, aig 2f.

Deborah will be reading at the first The Poets’ Republic – Unleashed! event at the Scottish Poetry Library on the 24th of the month, at 2pm

Mìle taing, Deborah!